Extramurale zorg

De inhoud van deze cursus is er op gericht om kennis, inzicht en vaardigheden te ontwikkelen ten aanzien van het Medische Kindzorgsysteem, waaronder de vier fasen van het systeem; de verwijsboom, de hulpbehoeftescan, het zorgplan en het afronden van zorg door middel van de beslisboom. Het MKS is een systeem ter ondersteuning van kinderverpleegkundige zorg in de eigen omgeving waar naast het medische domein ook de domeinen sociaal, ontwikkeling en veiligheid worden betrokken van kind en ouders.
Er wordt ingegaan op het belang van en de wijze waarop de participatie van kind en gezin en de eigen regie invulling krijgt als basis van vraag gestuurde zorg in de eigen omgeving. Daarin is communicatie een belangrijke randvoorwaardelijke vaardigheid van de kinderverpleegkundige. Door middel van casuïstiek worden deze vaardigheden geoefend. Vanzelfsprekend wordt er voldoende ruimte gegeven om problemen te bespreken waar in de eigen praktijk tegen aangelopen wordt.

Doelgroep van de cursus
Verpleegkundigen werkzaam in de zorg voor zieke kinderen.

Duur van de cursus
2 dagen.

Aanmelden